Evusheld (formerly AZD7442) long-acting antibody combination authorised for emergency use in the US for pre-exposure prophylaxis (prevention) of COVID-19

Only antibody therapy authorised in US for pre-exposure prophylaxis   Pivotal phase III data showed robust efficacy and long-term protection with one dose in high-risk population  AstraZeneca’s Evusheld (tixagevimab co-packaged with cilgavimab), a long-acting antibody (LAAB) combination, has received emergency Read More …

Liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài AZD7442 (còn có tên là Evusheld) được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm (phòng ngừa) COVID-19

Liệu pháp kháng thể duy nhất được phê duyệt tại Hoa Kỳ cho dự phòng trước phơi nhiễm  Dữ liệu quan trọng từ thử nghiệm pha III cho thấy thời gian bảo vệ  lâu dài ở nhóm đối tượng có Read More …