Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận cho AstraZeneca chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm tại Việt Nam

Ngày 10/10/2023, Công ty AstraZeneca cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cho AstraZeneca chuyển giao công nghệ sản xuất và quy trình đóng gói cho Công ty Read More …